Demo HomeGo to collate pageProject BlogFeedback

 

An Electronic Edition of Mishnah Bava Metsia Ch. 2, Parma De Rossi 138 A

RepositoryBiblioteca Palatina (Parma) Dimensions:
Id no.3173Sheet32.8 × 27 cm
HandItalian Square; pointed BabylonianWritten Column24 × 10 cm
Date11th CenturyLines per column34
RegionItalyCharacters/line28
FormatcodexCharacters/cm2.8
Materialparchment
Extent196 leaves Contributions:
Columns2TranscriptionJonathan Margulies Nurit Ezer
ScribeMarkupJonathan Margulies Nurit Ezer
Place of copyingNLI Catalog

Transcription

folio 84r84rA Order P_S00483.4 Tractate P_S00483.4.113 שווה כסף בפני בית דין ועל פי עדים בני
 
חורים ובני ברית והנשים בכלל הנזק והניזק
 
והמזיק בתשלומים לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:4ד׳ חמשה תמים
 
וחמשה מועדים הבהמה אינה מועדת
 
5לא ליגח ולא ליגוף ולא לישוך ולא לירבוץ ולא
 
לבעוט השן מועדת לוכל את הראוי לה
 
הרגל מועדת לשבר כדרך הילוכה ושור
 
המועד ושור המזיק ברשותהניזק והאדם:
 
ה׳ הזאב והארי והדוב והנמר וה׳
 
10 והפרדלס והנחש הרי אילו מועדים רבי
 
לעזראו׳אומר בזמן שהן תרבות אינן מועדים
 
והנחש מועד לעולם מה בין תם למועד
 
אלא שהתם משלם חצי נזק ומגופו וה׳
 
והמועד משלם נזק שלם מן העלייה:
 
15 הל׳הלכות ה׳2פרק ב׳
 
1כיצד הרגל מועדת לשבר כדרך הילוכה
 
הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר היתה
 
מבעטת או שהיו צרורות מנתזים מתחת
 
רגליה ושיברה את הכלים משלם חצי נזק
 
20 דרסה על הכלי ושברתו ונפל על כלי אחר
 
ושברו על הראשון משלם נזק שלם ועל
 
האחרון משלם חצי נזק: ב׳ התרנגלים
 
מועדים להלך כדרכן ולשבר היה דלי ק'
 
קשור ברגלו או שהיה מחדס ושיבר א׳
 
25את הכלים משלם חצי נזק׳ 2 ג׳ כיצד
 
השן מועדת לוכל את הראוי לה הבהמה
 
מועדת לוכל פירות את ירקות אכלה כ׳
 
כסות או כלים משלם חצי נזק במידב׳דברים
 
אמורים ברשות הניזק אבל ברשות הר׳
 
30 הרבים פטור ואם נהנת משלם מה שנהנת:
 
ד׳כיצד משלם מה שנהנת אכלה
 
מתוך הרחבה משלם מה שנהנת
 
מִצִדְדֶימצדדי הרחבה משלם מה שהיזיקה מפתח ה׳
 
החנות משלם מה שנהנת מתוך החנות
 
35
84rBמשלם מה שהיזיקה:3 ה׳הכלב והגדי שק׳
 
שקפצו מראש הגג ושיברו את הכלים מש׳
 
משלמים נזק שלם מפני שהן מועדים כלב
 
שנטל את החררה והלך לו לגדיש אכל את
 
5החררה והדליק את הגדיש על החררה משלם
 
נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק משלם מה שהיזיקה:4 ו׳
 
אי זה הוא תם ואי זה הוא מועד מועד שה׳
 
שהעידו בו שלשה ימים ותם שיחזור בו
 
שלשהדב׳דברים ר׳רבי יהוד׳יהודה ר׳רבי מאיראו׳אומר מועד שהעידו
 
10בו שלשה פעמים ותם שהתינוקות ממשמשין
 
בו: 5 ז׳ שור המזיק ברשות הניזק כיצד
 
נגחב נגףא נשך רבץ בעט ברשות הרבים מש׳
 
משלם חצי נזק ברשות הניזקר׳רבי טרפוןאומ׳אומר
 
נזק שלםוחכ׳וחכמים אומ׳אומרים חצי נזק : ח׳ אמ׳אמר להם
 
15ר׳רבי טרפון מה אם במקום שהקל על השן ועל
 
הרגל ברשות הרבים שהוא פטור החמיר עלי׳
 
עליהן ברשות הניזק לשלם נזק שלם מקום
 
שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי
 
נזק אינו דין שנחמיר עליה ברשות הניזק
 
20לשלם נזק שלם אמרו לו דיו לבא מן הדין
 
להיות כנדון מה ברשות הרבים חצי נזק אף
 
ברשות הניזק חצי נזק : ט׳ אמ׳אמר להם אני
 
לא אדין קרן מקרן ואני אדין קרן מרגל ומה
 
אם במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות
 
25הרבים החמיר בקרן מקום שהחמיר עליהם
 
ברשות הניזק אינו דין שנחמיר בקרן אמרו
 
לו דיו לבוא מן הדין שיהא כנדון מה ברשות
 
הרבים חצי נזק אף ברשות הניזק חצי נזק:
 
6 י׳ אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד
 
30בין ער בין ישן סימה את עין חבירו ושיבר
 
את הכלים    משלם      נזק          שלם:
 
הל׳הלכות י׳3פרק ג׳
 
1 המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר ו׳
 
וניתקל בה ושברה פטור ואם הוזק בה בעל
 
35

Notes

There are no notes available.