Demo HomeGo to collate pageProject BlogFeedback

 

An Electronic Edition of Mishnah Bava Metsia Ch. 2, Parma De Rossi 138 A

RepositoryBiblioteca Palatina (Parma) Dimensions:
Id no.3173Sheet32.8 × 27 cm
HandItalian Square; pointed BabylonianWritten Column24 × 10 cm
Date11th CenturyLines per column34
RegionItalyCharacters/line28
FormatcodexCharacters/cm2.8
Materialparchment
Extent196 leaves Contributions:
Columns2TranscriptionJonathan Margulies Nurit Ezer
ScribeMarkupJonathan Margulies Nurit Ezer
Place of copyingNLI Catalog

Transcription

folio 95r95rA Order P_S00483.4 Tractate P_S00483.4.343
 
לא את הקלת מכר תנור מכר כירים בזמן ש
 
שאמ׳שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולם מכ
 
מכורים: 4 ד׳ המוכר את החצר מכר בתים
 
5שיחין ומערות אבל לא את המיטלטלים בזמן
 
שאמ׳שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולם מכורין
 
בין כך ובין כך לא מכר את המרחץ ולא את
 
את בית הבד שבתוכה ר׳רבי לעזר או׳אומר המוכר את
 
החצר לא מכר אלא אוירה שלחצר: 5 ה׳
 
10המוכר את בית הבד מכר את הים ואת הממל
 
ואת הבתולות אבל לא מכר את הכירים ולא
 
את הגלגֵלהגלגל ולא את הקורה בזמן שאמ׳שאמר לו הוא ו
 
וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ר׳רבי לעזר אומ׳אומר
 
המוכר את בית הבד מכר את הקורה: 6 ו׳
 
15המוכר את המרחץ לא מכר לא את הנסרים ולא
 
הספסלים ולא את הבילניות בזמן שאמ׳שאמר לו הוא
 
וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורים בין כך ובין
 
כך לא מכר לא את המגורות שלמים ולא את
 
אוצרות שלעצים: 7 ז׳ המוכר את העיר
 
20מכר בתים בורות שיחין ומערות מרחציות
 
ושובכות ובית הבדים ובית השלחים אבל ל
 
לא את המיטלטלים בזמן שאמ׳שאמר לו היא וכל
 
מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים ה
 
הרי כולן מכורים רבן שמע׳שמעון בן גמלי׳גמליאל או׳אומר המו
 
25המוכר את העיר מכר את הסנטר: 8 ח׳
 
המוכר את השדה מכר את האבנים שהן ל
 
לצורכה ואת הקנים שבכרם שהן לצורכו ו
 
ואת התבואה שהיא מחוברת לקרקע ??ואת
 
מחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת
 
30השומֵירה שאינה עשויה בטיט ואת החרוב
 
שאינו מורכב ואת בתולת השקמה: 9 ט׳
 
אבל לא מכר לא את האבנים שאינן לצורכה
 
ולא את הקנים שבכרם שאינן לצורכו ולא
 
את התבואה שהיא תלושה מן הקרקע בזמן
 
35 שאמ׳שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכ
 
מכורים בין כך ובין כך לא מכר לא את מח
 
מחיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את הש
 
השומירה העשויה בטיט ולא את החרוב ה
 
המורכב ולא את סדן השיקמה: י׳
95rB
 
לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך ב
 
בין חריבים ובין שלימים וצריך ליקח לו דרך
 
דב׳דברי ר׳רבי עקיבה וחכמ׳וחכמים אומ׳אומר אינו צריך ליקח לו דרך
 
5ומודה ר׳רבי עקיבה בזמן שאמ׳שאמר לו חוץ מאילו שא
 
שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר ר׳רבי עקי׳עקיבא
 
או׳אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמ׳וחכמים אומ׳אומרים צריך
 
ליקח לו דרך: י׳א׳ במי הדברים אמורים
 
במוכר אבל בנותן מתנה ונותן את כולם הא
 
10האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המחזיק
 
בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המק
 
המקדיש את השדה הקדיש את כולם ר׳רבי שמעון
 
או׳אומר המקדיש את השדה לא הקדיש ??אלא
 
החרוב המורכב         ואת       סדן       שקמה:
 
15 הל׳הלכות י"א5פרק כ"ה1 המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס
 
ואת ההוגין את כל המנהגין אותה אבל לא מכר
 
לא את העבדים ולא את המרצפים ולא את
 
האנתיקי בזמן שאמ׳שאמר לו היא וכל מה שבתוכה
 
20הרי כולן מכורים: ב׳ מכר את הקרון ל
 
לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות ??לא
 
מכר את הקרון מכר את הצֵמֵדהצמד לא מכר את
 
הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד ר׳רבי
 
יהודה או׳אומר הדמים מודיעים כיצד אמ׳אמר לו מכור
 
25לי צימדך במאתים זוז הדבר ידוע שאין ה
 
הצמד במאתים זוז וחכמ׳וחכמים אומ׳אומרים אין הדמים
 
ראייה: 2 ג׳ המוכר את החמור לא מכר
 
את כֵליוכליו נחום המדי או׳אומר מכר את כליו ר׳רבי יהוד׳יהודה
 
או׳אומר פעמים מכורים ופעמים שאינן מכורין
 
30כיצד היה חמור לפניו וכליו עליו אמ׳אמר לו מכור
 
לי חמורך זו כליו מכורין חמורך ההיא אין
 
כליו מכורין: 3 ד׳ המוכר את החמור
 
לא מכר את הסייח מכר פרה לא מכר את
 
בנה מכר אשפות מכר זיבלה מכר בור מ
 
35מכר מימיו מכר שובך מכר יונים מכר כוו
 
כוורת מכר דבורים הלוקח פירות שובך מ
 
מפריח בֹוֶרךבורך הראשונה פירות כוורת נוטל
 
שלשה נחילין ומסרס חלות דבש מניח שתי
 
חלות זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות:

Notes

There are no notes available.