Demo HomeGo to collate pageProject BlogFeedback

 

An electronic transcription of Cul Add 470.1

RepositoryCUL (Cambridge) Dimensions:
Id no.Add 470.1Sheet29 × 21 cm
HandByzantineWritten Column19 × 14 cm
Date15th CenturyLines per column30
RegionCharacters/line56
FormatcodexCharacters/cm4
Materialpaper
Extent250 leaves Contributions:
Columns2TranscriptionAtara Siegel Melissa Peiser Nurit Ezer
ScribeMarkup
Place of copyingNLI Catalog

Transcription

Folio 106r


Order P_S01520.4 Tractate P_S01520.4.1אתחיל מסכת נזיקין1פרק ראשון1 ארבעה
 
5אבות
 
נזיקין השור והבור והמבעה וההבער לא השור כהרי המבעה ולא המבעה כהרי
 
השור לא זה ולא זה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בה רוח חיים לא זה ולא
 
זה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק הצד השוה שבהן שדרכן
 
להזיק ושמירתן עליך וכשהיזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:
 
10 2ב׳ כל שחבתי בשמירתו היכשרתי את נזקו היכשרתי מקצת ניזקו חבתי בתשלומי
 
            ניזקו כהכשיר כל ניזקו נכסים שאין בהן מעילה ונכסים שהן של בני ברית
 
ונכסים המיוחדים חוץ מרשות המיוחדת ולמזיק ורשות הניזק והמזיק וכשהזיק
 
חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ: 3ג׳ שום כסף ושווה כסף בפני ?
 
בית דין על פי עדים בני חורין ובני ברית                 והנשים בכלל הנזק והניזק וה/
 
15 והמזיק בתשלומין: 4ד׳ חמשה תמים וחמשה מועדין הבהמה אינה מועדת לא
 
ליגח לא ליגוף לא             לישוך לא לרבוץ ולא לבעוט השן מועדת לאכל את
 
הראוי לה והרגל מועדת לשבר כדרך הילוכה ושור המועד ושור המזיק ברשות ?
 
הניזק והאדם: ה׳ הזאב והארי והדוב והנמר והברדלים והנחש הרי אלו מועדין
 
ר׳ רבי ליעזר אומר             בזמן שהן תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם מה בין
 
20 תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק שלם מן העלייה: הל׳הלכות ו׳2 פרק שני
 
1 כיצד הרגל מועדת לשבר כדרך הילוכה הבהמה מועדת
 
להלך כדרכה ולשבר היתה מבעטת או שהיו צרורות מנתזין מתחת רגליה ושיברה
 
את הכלים חצי נזק: ב׳דרסה על הכלי ושברתו ונפל על כלי אחר ושברו על ?
 
הראשון משלם נזק             שלם ועל האחרון משלם חצי נזק: ג׳ התרנגלין מועדין
 
25 להלך כדרכן ולשבר היה דליל קשור ברגלו או שהיה מחדיס             ושיבר את
 
הכלים משלם חצי נזק: 2ד׳ כיצד השן מועדת לאכל את הראוי לה הבהמה מועדת
 
לאכל פירות או ירקות             אכלה כסות או כלים משלם חצי נזק במה דברים אמורי
 
ברשות הניזק אבל ברשות הרבים פטור ואם נהנת משלם מה שנהנת: ה׳ כיצד
 
משלם מה שנהנת אכלה מתוך הרחבה משלם מה שנהנת מצידדי             הרחבה
 
30

Notes

There are no notes available.