Demo HomeGo to collate pageProject BlogFeedback

 

An electronic transcription of Cul Add 470.1

RepositoryCUL (Cambridge) Dimensions:
Id no.Add 470.1Sheet29 × 21 cm
HandByzantineWritten Column19 × 14 cm
Date15th CenturyLines per column30
RegionCharacters/line56
FormatcodexCharacters/cm4
Materialpaper
Extent250 leaves Contributions:
Columns2TranscriptionAtara Siegel Melissa Peiser Nurit Ezer
ScribeMarkup
Place of copyingNLI Catalog

Transcription

Folio 106v Order P_S01520.4 Tractate P_S01520.4.122משלם מה שהיזיקה מפתח החנות משלם מה שנהנת מתוך החנות משלם
 
מה שהיזיקה: 3ו׳ הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושיברו את הכלים משלמין
 
נזק שלם מפני             שהן מועדין הכלב שנטל את החררה והלך לו לגדיש ?
 
אכל את החררה והדליק את הגדיש על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם
 
5חצי נזק: 4ז׳ אי זה הוא תם ואי זה הוא מועד מועד שהעידו בו שלשה ימים
 
ותם שיחזור             משלשה ימים דברי ר׳רבי יהודה ר׳רבי מאיר אומר מועד שהעידו בו
 
שלשה פעמים ותם כדי שיהיו התינוקות ממשמשין בו: 5ח׳ שור המזיק
 
ברשות הניזק כיצד נגח נגף נשך רבץ בעט ברשות הרבים             משלם חצי נזק
 
ברשות הניזק ר׳רבי טרפון אומר נזק שלם וחכמי׳וחכמים אומרי׳אומרים חצי נזק: ט׳ אמ׳אמר להם
 
10 ר׳רבי טרפון מה אם במקום שהיקל על השן ועל הרגל ברשות             הרבים
 
שהוא פטור החמיר עליהן ברשות הניזק לשלם נזק שלם מקום שהחמיר על
 
הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק אינו דין שנחמיר עליה ברשות הניזק לשלם
 
נזק שלם אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה אם ברשות הרבים חצי נזק
 
אף ברשות הניזק חצי נזק: י׳ אמר להם אני לא אדין קרן מקרן ואני אדין
 
15 קרן מרגל ומה במקום שהקל             על השן ועל הרגל ברשות הרבים החמיר בק/
 
בקרן מקום שהחמיר עליהם ברשות הניזק אינו דין שנחמיר בקרן אמרו לו דיו
 
לבוא מן הדין להיות כנדון מה אם ברשות הרבים חצי נזק אף ברשות הניזק
 
חצי נזק: 6יא׳ אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן סימא את
 
עין חבירו             או שיבר את הכלים משלם נזק שלם: הל׳הלכות יא׳3פרק שלישי
 
201המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר
 
                        ונתקל בה ושברה פטור ואם הוזק בה בעל החבית חייב בנזיקו:
 
ב׳ נשברה כדו ברשות הרבים והחליק אחר במים או שלקה בחרסיה חייב ר׳רבי
 
            יודה אומ׳אומר במתכוון חייב ושאינו מתכוון פטור : 2ג׳ השופך את המים
 
ברשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בניזקו המצניע את             הקוץ ואת הזכוכית
 
25והגודר גדירו בקוצים וגדר שנפל לרשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בניזקו:
 
3ד׳ המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבים לזבלין והוזק בהן אחר חייב ב?
 
            בניזקו וכל הקודם בהן זכה היה הופך את הגלגל לרשות הרבים והוזק בו
 
אחר חייב בניזקו: 4ה ׳ שני קדרים שהיו מהלכין זה אחר זה נתקל הראשון ונפל
 
ונתקל השני בראשון             הראשון חייב בניזקו של שני: 5ו׳ זה בא בחביתו וזה בא
 
30 בקורתו נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור של זה             רשות להלך ולזה רשות
 
אבגדהוזחטיכךנעסנןםעפףצץ .  זקרםאבגהוזחיכךנעסנסעפו

Notes

There are no notes available.