Demo HomeGo to collate pageProject BlogFeedback

 

An electronic transcription of Cairo Genizah Fragment TS E2.71 (Cambridge)

RepositoryUniversity Library (Cambridge) Dimensions:
Id no.TS E2.71Sheet29.44 × 25.7 cm
HandOriental Square; pointed-Babylonian sporadic Written Column23.3 × 19.8 cm
Date11th-13th c.Lines per column36
RegionCharacters/line54
FormatcodexCharacters/cm2.7
Material
Extent1 leaves Contributions:
Columns1TranscriptionNurit Ezer Leor Jacobi
ScribeMarkupHayim Lapin
Place of copying

Transcription

Folio 1r Order P_S01832.4 Tractate P_S01832.4.199 משלם קרן וחומש ואשם:10 הגוזל אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן??
 
וחומש לבניו ולאחיו ואם אינו רוצה או שאין לו לווה ובעלי החוב באים וניפרעים:
 
11 האומר לבנו קונם שאת נהנה לי אם מת יירשינו בחייו ובמותו ואם מת לא יירשנו
 
יתן לבניו ו .  .  . יו ואם אין לו לווה ובעלי החוב באים וניפרעים:12 הגוזל את הגר
 
5 ונשבע ל .  ומת הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח שנ׳שננאמר ואם אין לאיש
 
 .  . אל ל[ ]שיב האשם אליו וגו׳וגומר היה מעלה את הכסף ואת האשם ומת הכסף יינתן
 
                 ]ם ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה נתן את הכסף לאנשי
 
           ]ת אין היורשין יכולין להוציא מידו שנ׳שנאמר ואיש אשר יתן לכהן לו יהיה:
 
13 [               ]סף ליהויריב ואשם לידעיה יצא אשם ליהויריב וכסף לידעיה אם
 
10                  ]קריבוהו בני יד . יה ואם לאו יחזור ויביא אשם אחר שהמביא
 
             ]לא יביא אשמו יצא אשמו עד שלא  .  . יא גזילו לא יצא נתן את הקרן
 
ולא      ] את החומש אין החומש מעכב:10פרק י׳1 הגוזל ומאכיל את
 
בניו [       ]ח לפניהם פטורים מלשלם אם היה דבר שיש לו אחריות חייבין ?
 
לשלם  .  .  .  פורטין לא מיתֵּיבתמיתיבת מוכסין ולא מכיס שלגביין ואין נוטלין מהם
 
15 צדקה אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק:2 נטלו מוכסין חמורו ונתנו
 
לו חמור אחרת נטלו ליסטין כסותו ונתנו לו כסות אחרת הרי אילו שלו מפני ייי
 
שהבעלין מיתיואשין מהם המציל מיד הנהר ומיד הליסטין אם ניתיואשו
 
הבעלים  . רי אילו שלו וכן נחיל שלדבורים אם נתיואשו הבעלים הרי אלו שלו
 
אמ׳אמר ר׳רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומר מיכאן יצא נחיל הזה מהלך
 
20 לתוך שדהו ונוטל את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק אבל לא יקוץ את
 
הסוכה על מנת ליתן דמים רבי ישמעאל בנו שלרבי יוחנן בן ברוקה אומר
 
קוצץ ונותן דמים:3 המכיר את כליו או ספריו ביד אחר אם יצא לו שם גניבה
 
בעיר ישבע כמה הוציא ויטול ואם לאו לא הכל הימנו שני אומר מכרן לאחר
 
ולקחן  . ה הימנו:4 זה בא בחביתו שליין וזה בא בכדו שלדבש נסדקה כדו של
 
25 דבש ושפך זה את יינו והציל הדבש לתוכה אין לו אלא שכרו אם אמר לו אציל
 
את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו: שטף הנהר חמורו וחמור
 
חב ]ו שלו יפה מנא ושלחבירו מאתים הניח את שלו והציל את שלחבירו
 
אין לו אלא שכרו אם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן
 
לו:5 הגוזל שדה ונטלוה מסיקין אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך ??
 
30 לפניך ואם מחמת הגוזלן חייב להעמיד לו שדה שטפה נהר אומר לו הרי
 
שלך לפניך:6 הגוזל את חבירו או שלווה הימנו [     הפקיד לו ביושב
 
לא יחזיר לו במדבר על מנת לצאת למדבר יחזיר ל           ]:7 האומר
 
לחבירו גזלתיך והלויתני והפקדת אצלי ואיני יוד           ]רתי לך ואם
 
לא החזרתי חייב לשלם אבל איני יודע אם  .  . [                 ]תני אם
 
35 הפקדתה אצלי אם לא היפקדתה פטו           ]: 8 [                   
 
העדר והחזירו מת או ניגנב חייב בא . [                                                 
 

Notes

There are no notes available.