Demo HomeGo to collate pageProject BlogFeedback

 

An electronic transcription of Kaufmann MS A50 of the Mishnah

RepositoryLibrary of the Hungarian Academy of Sciences (Budapest) Dimensions:
Id no.A50Sheet33 × 28 cm
HandItalian Square; pointed  Babylonian (not by primary scribe)Written Column25 × 9.5 cm
Date11th-13th CenturyLines per column30
RegionCharacters/line24
FormatcodexCharacters/cm2.63
Materialparchment
Extent286 leaves Contributions:
Columns2TranscriptionMartin Abegg
ScribeMarkupAtara Siegel
Place of copyingNLI Catalog

Transcription

בשם א׳אלוהים מביט עמקים
 
נתחיל סדר נזיקים׳

 
ארבעה אבות נזיקים השור והבור
 
והמבעה וההבער לא השור כהרי המ ׳
 
5 המבעה ולא המבעה כהרי השור לא
 
זה וזה שיש בהן רוח חיים וכהרי האש
 
שאין בה רוח חיים לא זה וזה שהדרכן
 
לילך ולהזיק וכהרי הבור שאין דרכו לילך
 
ולהזיק הצד השווה שבהן שדרכן ל׳
 
10 להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב
 
המזיק משלם תשלומי נזק במיטב הארץ
 
ב׳ כל שחבתי בשמירתו הכשרתי א ׳
 
את נזקו היכשרתי במקצת נזקו חבתי
 
בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו נכסים
 
15 שאין בהן מעילה ונכסים שהן שלבני
 
ברית ונכסים מיוחדים חוץ מרשות
 
המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק
 
וכשהיזיק חב המזיק משלם תשלומי
 
נזק במיטב הארץ ג׳ שום כסף בשווה
 
20 כסף בפני בית דין ועל פי עדים בני חורים
 
ובני ברית והנשים בכלל הנזק והניזק ו׳ה׳
 
והמזיק בתשילומים ˚ ד׳ חמשה תמים
 
וחמשה מועדים הבהמה אינה מועדת
 
לא ליגח ולא ליגוף ולא לישוך ולא לירבוץ˚
 
25 ולא לבעוט השן מועדת לאכל כל את
 
הראוי לה והרגל מועדת לשבור כדרך
 
הילוכה ושור המועד ושור המזיק ברשות
 
הניזק והאדם ה׳ הזאב והארי והדוב
 
128rB והנמר והפרדלס והנחש הרי אילו מ ׳
 
מועדים ר׳רבי אלעזר אומ׳אומר בזמן שהן תרבות
 
אינן מועדים והנחש מועד לעולם מה
 
בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי
 
5 נזק ומגופו והמועד משלם נזק שלם מן
 
העליה פר׳פרק א׳ הל׳הלכות ה׳
 
21 כיצד הרגל מועדת לשבר כדרך הילוכה
 
והבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר
 
היתה מבעטת או שהיו צרורות מנתזים
 
10 מתחת רגליה ושיברה את הכלים משלם
 
חצי נזק דרסה על הכלי ושברתו ונפל
 
על כלי אחר ושברו על הראשון משלם
 
נזק שלם ועל האחרון משלם חצי נזק ב׳
 
התרנגלים מועדים להלך כדרכן ולשבר
 
15 ולשבר היה דליל קשור ברגלו או שהיה
 
מחרס מהדס ושיבר את הכלים משלם חצי
 
נזק 2 ג׳ כיצד׳ השן מועדת לאכל את
 
הראוי לה והבהמה מועדת לאכל פירות
 
וירקות אכלה כסות או כלים˚ משלם חצי
 
20 נזק במי דברים אמורים ברשות הניזק
 
אבל ברשות הרבים פטור ואם נהנת
 
משלם מה שנהנת ד׳ כיצד משלם
 
מה שנהנת אכלה מתוך הרחבה משלם
 
מה שנהנת מצדדי הרחבה משלם מה
 
25 שהיזיקה מפתח החנות משלם מה
 
שנהנת מתוך החנות משלם מה שה׳י׳
 
שהיזיקה 3 ה׳ הכלב והגדי שקפצו מעל
 
הגג ושיברו את הכלים משלם נזק שלם
 
מפני שהן מועדים כלב שנטל את החררה
 
30

Notes

Fol. 128r, l. 22. deletion of space between בת and שילומים is implicit.

Fol. 128r, l. 24. Possibly shewa under lamed, and hiriq under yod.

Fol. 128rB, l. 19. Letters are run in; possibly אוכלים, in error